Licencja transportowa

Licencja transportowa

LICENCJA TRANSPORTOWA

Każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, polegającą na przewozie rzeczy lub osób, musi legitymować się licencją. Bez względu na to, czy transport jest wykonywany Tir-em, busem czy autokarem, jeśli przedsiębiorstwo na tym zarabia, licencja jest konieczna.
Wnioskowanie o licencję.

Licencję na transport drogowy wydaje GITD w wWarszawie,Udzielana jest ona na okres o jaki ubiega się wnioskodawca, z tym, że nie może być on krótszy niż 5 lata i dłuższy niż 10 lat.

Żeby otrzymać licencję trzeba spełnić kilka warunków, zawartych w ustawie o transporcie drogowym i w unijnych rozporządzeniach nr 1071, 1072 i 1073/2009
Należą do nich:

  • posiadanie Certyfikatu Kompetencji Zawodowych (potwierdzonego egzaminem) przez przynajmniej jedną z osób zarządzających firmą lub osobę wyznaczoną
  • zdolność finansowa – trzeba wykazać się posiadaniem sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego; określa się ją dostępnymi środkami finansowymi lub majątkiem w wysokości określonej przepisami
  • dobra reputacja – osoby prowadzące działalność gospodarczą, muszą spełniać wymóg dobrej reputacji; uznaje się, że nie jest on spełniony, jeżeli osoby te zostały skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne: karne skarbowe, przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, ochronie środowiska lub warunkom pracy i płacy albo innym przepisom dotyczącym wykonywania zawodu; nie będzie on także spełniony, jeżeli w odniesieniu do tych osób wydano prawomocne orzeczenie zakazujące wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego
  • posiadanie Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
    wydanego przez Starostwo lub Gitd, możemy również przedstawić licencję krajową wydaną przed 05.04.2013r

Ponadto przedsiębiorca musi posiadać tytuł prawny do dysponowania pojazdami samochodowymi (odpowiadającymi wymaganiom technicznym), którymi transport drogowy ma być wykonywany, oraz spełniać inne wymagania określone w Prawie o ruchu drogowym, ( umowa najmu, dzierżawy, leasingu itp)

Lista Dokumentów