Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO TRANSPAP.PL

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego transpap.pl (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”) przez Unicer UG z siedzibą w Berlinie przy Gartenstrasse 2, 12526 Berlin, działająca pod numerem HRB 181487 B, VAT EU 37/567/50150 zwaną dalej Usługodawcą.
2. Kontakt z Usługodawcą odbywa się poprzez adres poczty elektronicznej: biuro@transpap.ploraz telefonicznie, pod numerem: +48 731 229 229.
3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Usługodawcę w witrynie internetowej transpap.pl, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.
4. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych dotyczących oferowanych usług, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet. Korzystanie z takich ofert lub usług nie jest elementem Serwisu, a ich zasady określają odpowiednie podmioty trzecie.
6. Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, rodzaje i zakres Usług, warunki świadczenia Usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
7. Usługodawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.
8. Zasady świadczenia w ramach Serwisu innych Usług, w tym Usług płatnych mogą określać dodatkowe regulaminy.

§2 DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:
Serwis Internetowy/Serwis – serwis internetowy dostępny w domenie transpap.pl, którego właścicielem i administratorem jest Usługodawca, w ramach którego Użytkownicy mogą korzystać z Usług oferowanych przez Usługodawcę, a w szczególności składać Zamówienia, przeglądać informacje dostępne w Serwisie, jak również korzystać z innych Usług w nim oferowanych;
Użytkownik – osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która może korzystać z Usług dostępnych w Serwisie;
Konsument -Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;
Przedsiębiorca – Użytkownik będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego;
Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);
Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy opracowania indywidualnej Dokumentacji lub umowy kupna Wzoru dokumentów w zależności od treści złożonego Zamówienia;
Wzór – gotowe wzory dokumentacji z branży transportowej, których opisy są dostępne przy każdym z prezentowanych w Serwisie wzorów;
Dokumentacja – świadczona przez Usługodawcę usługa przygotowania dokumentacji zamówionej przez Użytkownika i sporządzonej według przekazanych przez niego wytycznych, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie;
Umowa – umowa o świadczenie usługi opracowania indywidualnej Dokumentacji lub umowa kupna Wzoru dokumentu w zależności od treści Zamówienia złożonego przez Użytkownika;
Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
Regulamin – niniejszy dokument.

§3 ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Usługodawca w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikom korzystanie ze świadczonych przez siebie Usług, a w szczególności możliwości składania Zamówień, dodawania opinii w Serwisie, przeglądania informacji dostępnych w Serwisie, jak też korzystania z innych Usług dostępnych w Serwisie.
2. Korzystanie z Serwisu może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
3. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu:
o urządzenie z dostępem do Internetu,
o dostęp do poczty elektronicznej,
o najnowsza wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików Cookies i Java Script,
o program do odczytu i zapisywania plików formatu PDF,
o program do odczytu i zapisywania plików formatu ,,Word”.
4. Zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z Serwisu lub Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

§4 USŁUGI

1. Świadczenie Usług odbywa się na zasadach określonych w niniejszym dokumencie.
2. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z następujących Usług:
a. Przeglądanie informacji zamieszczonych w Serwisie,
b. Świadczenie Usługi Newsletter,
c. Udostępnianie interaktywnego formularz umożliwiającego Użytkownikom kontakt z Usługodawcą,
d. Dodawanie i prezentowanie wypowiedzi w Serwisie,
e. Udostępnianie interaktywnego formularza umożliwiającego Użytkownikom złożenie Zamówienia.
5. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu informacji w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu.
6. Użytkownik ma możliwość otrzymywania od Usługodawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (Usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole w formularzu zamówienia. Użytkownik w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Newsletter jest przesyłany przez Usługodawcę wyłącznie do Użytkownika, który dokonał subskrypcji.
7. Użytkownik ma możliwość wysłania za pomocą formularza dostępnego w Serwisie wiadomości do Usługodawcy. Umowa o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza kontaktowego jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości przez Użytkownika za pośrednictwem formularza.
8. Użytkownik ma możliwość zamieszczania w Serwisie indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi odnoszących się m.in. do Usług Serwisu. Użytkownik dodając wypowiedzi oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej.
9. Poprzez zamieszczenie wypowiedzi Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej wypowiedzi oraz jej publikowanie przez Usługodawcę na stronach Serwisu, a także dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).
10. Świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Użytkownikom złożenia Zamówienia, jest zawierana na czas oznaczony, na zasadach wskazanych w §5 i ulega rozwiązania z chwilą wysłania przez Użytkownika Zamówienia.

§5 ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

1. Informacje o możliwości Zamówienia Dokumentacji lub Wzorów dokumentów stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
2. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
3. W przypadku składania Zamówienia poprzez formularz Zamówienia dostępny na stronie internetowej Serwisu Internetowego Zamówienie zostaje złożone Usługodawcy przez Użytkownika w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy będącej przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Użytkownika, jeżeli na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej Usługodawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Usługodawcy o przyjęciu oferty Użytkownika i z chwilą jej otrzymania przez Użytkownika zawarta zostaje Umowa.
4. Złożenie Zamówienia w Serwisie Internetowym za pośrednictwem telefonu lub poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej następuje od poniedziałku do piątku oraz godzinach wskazanych na stronie internetowej Serwisu Internetowego. W tym celu Użytkownik powinien podać:
o telefonicznie lub w treści wiadomości elektronicznej kierowanej do Usługodawcy informacje o przedmiocie Zamówienia (zlecenie opracowania Dokumentacji lub zakup Wzoru dokumentu) spośród podanych na stronie Serwisu,
o formę płatności spośród sposobów płatności podanych w Serwisie,
o dane potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania lub dostawy oraz adres e-mail.
5. W przypadku Zamówienia Dokumentacji, Użytkownik przekazuje również indywidualne wytyczne do dokumentacji.
6. W przypadku otrzymania informacji niekompletnych, niepełnych lub niewystarczających do opracowania Dokumentacji, Usługodawca kontaktuje się z Użytkownikiem, za pośrednictwem wiadomości e-mail na podany przez niego w trakcie składania Zamówienia adres lub telefonicznie.
7. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia podawana jest każdorazowo przez Usługodawcę poprzez poinformowanie w drodze wiadomości elektronicznej wraz z informacją, że zawarcie przez Użytkownika Umowy pociąga za sobą obowiązek zapłaty, z tą chwilą zostaje zawarta Umowa.
8. W przypadku Użytkowników będących Konsumentami Usługodawca każdorazowo po złożeniu Zamówienia za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej przesyła Użytkownikowi potwierdzenie warunków złożonego Zamówienia.
9. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania przez Użytkownika, będącego Konsumentem (w odpowiedzi na potwierdzenie warunków Zamówienia przesłanych przez Usługodawcę) wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej Usługodawcy, w której Użytkownik: akceptuje treść przesłanego Zamówienia i wyraża zgodę na jego realizację oraz akceptuje treść Regulaminu i potwierdza zapoznanie się z pouczeniem o odstąpieniu od Umowy, a także oświadcza, że wyraża zgodę na wykonanie Usługi przed upływem terminu do odstąpienia.
10. Po zawarciu Umowy Usługodawca potwierdza Użytkownikowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej lub pisemnie na podany przez Użytkownika adres.
11. Przedsiębiorcy przed złożeniem Zamówienia w Serwisie przez telefon lub poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej obowiązani są zapoznać się z Regulaminem.
12. Czynności zmierzające do zawarcia Umowy, a w szczególności złożenie Zamówienia mogą dokonywać jedynie osoby należycie umocowane do działania w imieniu Przedsiębiorcy.
13. Usługodawca w stosunku do Przedsiębiorców zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia.
14. Klient będący Konsumentem może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia Usługodawcy, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu, o ile w chwili składania Zamówienia lub w wiadomości przesłanej do Usługodawcy w odpowiedzi na potwierdzenie warunków Zamówienia nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
15. Usługodawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
16. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:
a. Umowy o świadczenie Usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;
b. Umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
c. Umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

§6 PŁATNOŚCI I PRZEKAZANIE DOKUMENTACJI

1. Usługodawca prezentuje na stronach Serwisu informacje o cenach Usług. Ceny podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła i inne opłaty.
2. Użytkownik dokonuje płatności za Zamówienie za pośrednictwem płatności elektronicznej dostępnej w Serwisie. W tym przypadku realizacja przez Usługodawcę Zamówienia następuje po otrzymaniu informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Użytkownika.
3. W przypadku Zamówienia z opcją dostarczenia dokumentacji w formie papierowej Użytkownik może wybrać również płatność gotówką za pobraniem.
4. Usługodawca na stronach internetowych Serwisu informuje Użytkownikao terminie w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie. W przypadku braku płatności przez Użytkownika w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Usługodawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.
5. Usługodawca na stronach Serwisu, w opisie danego dokumentu informuje o terminie realizacji Zamówienia.
6. W przypadku zaistnienia konieczności wyjaśnienia lub uzupełnienia niezbędnych do realizacji Zamówienia danych, Usługodawca zwróci się do Użytkownika o przekazanie brakujących danych lub informacji na zasadach wskazanych w §5. Realizacja Umowy jest w takim przypadku uzależniona od przekazania przez Użytkownika brakujących danych lub informacji, zaś termin realizacji Zamówienia nie biegnie do czasu uzyskania przez Usługodawcę brakujących informacji.
7. Usługodawca, zgodnie z wyborem Użytkownika dostarcza Dokumentację lub Wzory dokumentów na podany przez Użytkownika w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej lub w formie papierowej na podany przez Użytkownika adres pocztowy.
8. W przypadku dostawy dokumentacji w formie papierowej dostawa realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej.
9. W terminie do 7 dni, od dnia otrzymania Dokumentacji, Usługobiorca jest zobowiązany zgłosić Usługodawcy ewentualne uwagi do niej. Usługodawca niezwłocznie ustosunkowuje się do otrzymanych od Użytkownika uwag i przesyła ponownie do Użytkownika kolejną wersję. Zgłaszanie uwag przez Użytkownika może odbywać się wielokrotnie, aż do osiągnięcia wersji Dokumentacji, do którego Użytkownik nie zgłosi uwag.
10. Usługodawca uwzględni sugerowane przez Użytkownika zmiany w przygotowanej Dokumentacji, jeśli są zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawaoraz zasadami sztuki.

§7 PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

1. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
2. Użytkownik zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz informowania niezwłocznie o jakichkolwiek zmianach dotyczących przekazanych Usługodawcy danych, a w szczególności zmiany danych podanych w celu realizacji Usługi opracowania Dokumentacji.
3. Zabronione jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.
4. Zabronione jest kopiowanie lub powielanie jakiejkolwiek części Serwisu w całości bądź w części bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy. Usługodawca może podjąć kroki, w tym na drodze postępowania sądowego, w celu ochrony interesów Usługodawcy oraz Użytkowników.
5. Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego przekazywania informacji i materiałów mających wpływ na tworzenie Dokumentacji.
6. Usługodawca przygotowuje dokumentacje, zgodnie z wytycznymi oraz informacjami przekazanymi przez Użytkownika.

§8 REKLAMACJE

1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu, a w szczególności ich niewykonania lub nienależytego wykonania.
2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: Gartenstr 2
12526 Berlin, bądź poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej.
3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
4. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 30 dni od daty ich otrzymania przez Usługodawcę.
5. Użytkownik będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
i. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą.
ii. Konsument może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

§9 PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. Usługodawca z chwilą przesłania Użytkownikowi dokumentacji będącej przedmiotem Zamówienia, udziela Użytkownikowi w ramach ceny Zamówienia, niewyłącznej i nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na treść Dokumentacji lub Wzorów dokumentów.
2. Licencja o której mowa w ust. 1 jest udzielana na następujących polach eksploatacji:
a. utrwalanie;
b. zwielokrotnianie dowolną techniką;
c. wprowadzenie do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej,
d. tłumaczenie, przystosowanie, zmiany układu lub inne zmiany.
3. Licencja o której mowa w ust. 1 i 2 nie obejmuje prawa sublicencjonowania, a w tym prawa upoważniania innych osób do korzystania z treści w zakresie udzielonej licencji, chyba że odrębne porozumienie pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą będzie stanowić inaczej.
§10 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Podane przez Użytkowników dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, która stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.

§11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin jest dostępny w języku polskim.
2. Rozpowszechnianie niniejszego Regulaminu lub jego części bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.
3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, będącym Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, będącym Przedsiębiorcą, zostaje poddane sądowi właściwemu w Lublinie.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
6. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Użytkownik zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia.

Lista Dokumentów