Umowy w transporcie

Umowy w transporcie

UMOWY W TRANSPORCIE

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009), osoba przystępująca do egzaminu na Certyfikat Kompetencji Zawodowych powinna wykazać się wiedzą również z zakresu prawa cywilnego, w dziale dotyczącym transportu drogowego rzeczy i osób.

Umowy transportu lub przewozu zawierane pomiędzy przewoźnikiem a nadawcą mogą dotyczyć doraźnych potrzeb zaopatrzenia lub dostawy (umowy krótkoterminowe), jak również mogą być to umowy stałe, dotyczące systematycznych dostaw surowców i materiałów produkcyjnych dla przedsiębiorstw i inwestycji oraz punktów sprzedażowych (umowy długotrwałe).

Przewoźnicy i spedytorzy są zobowiązani znać rodzaje umów, zawieranych najczęściej w transporcie drogowym, oraz wynikające z nich prawa i obowiązki. Muszą też umieć negocjować prawnie wiążące umowy transportowe, zwłaszcza w odniesieniu do warunków transportu drogowego rzeczy i transportu drogowego osób, znać uregulowania i obowiązki wynikające z Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR), być w stanie rozpatrywać roszczenia zleceniodawcy dotyczące odszkodowań z tytułu obrażeń poniesionych przez pasażerów lub z tytułu uszkodzeń bagażu, spowodowanych wypadkiem podczas transportu lub też dotyczących odszkodowań z tytułu opóźnień, oraz rozumieć, w jaki sposób takie roszczenie wpływa na jego odpowiedzialność umowną.

Umowa przewozu jest umową dwustronnie obowiązującą, kauzalną, wzajemną i odpłatną. Czasami w umowie występuje osoba trzecia, na rzecz której świadczenie przewozowe jest wykonywane. W umowie zawarte są elementy istotne: trasy przewozu, wynagrodzenia przewoźnika, przedmiotu przewozu, jak i nieistotne – zależne od ustaleń pomiędzy przewoźnikiem a nadawcą.

Przedsiębiorstwa transportowe muszą mieć również wiedzę i stosować przepisy prawa socjalnego, zwłaszcza te regulujące umowy o pracę z kierowcą lub kierownikiem transportu, co dotyczy: formy umów, obowiązków stron, warunków i czasu pracy, urlopów, wynagrodzenia, systemu nagród i odpowiedzialności, itp.

Lista Dokumentów